HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Location: /gywm_7922/glrz Server: Microsoft-IIS/8.5 X-Powered-By: ASP.NET Date: Fri, 27 Nov 2020 10:16:24 GMT Content-Length: 168 HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0,no-cache Pragma: no-cache Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Server: Microsoft-IIS/8.5 X-Powered-By: PHP/5.6.31 Set-Cookie: PHPSESSID=a934kg0e3jo7160sveg26l4om1; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6Im9NQ1FBd3A5OUdoYjZkckhHcHY0Znc9PSIsInZhbHVlIjoiRFI0ZE4zYmZFV3M5RkNDWlhZNUdITG1aZUZNT0ZjeFwvNmRINWM0MXZGMUpEWk00SWl6VFQzcmVJc1MrVjJ4V3lOeTk0RkJaYUM1Y2w2VWQwUytkOHZ3PT0iLCJtYWMiOiI5MTBjNGYyYjYyNWQ4NDVkNzgyZTFkMGMzNDAyOTQ2NGZkZDM0YzljNmU2OWExODJmNjkwMmVlMjk5ZGQ1YmY5In0%3D; expires=Fri, 27-Nov-2020 12:16:25 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly X-Powered-By: ASP.NET Date: Fri, 27 Nov 2020 10:16:24 GMT Content-Length: 0